THÔNG TIN CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Sản Phẩm Nhóm Sản Phẩm Số Công Bố Ngày Công Bố
Xoài Sấy Dẻo Nông Sản Sấy / Trái Cây Sấy 01/IFOOD/2018 09/11/2018
Bản Tự Công Bố Sản Phẩm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm
Sản Phẩm Nhóm Sản Phẩm Số Công Bố Ngày Công Bố
Vỏ Bưởi Sấy Dẻo Nông Sản Sấy / Trái Cây Sấy 04/IFOOD/2018 09/11/2018
Bản Tự Công Bố Sản Phẩm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm
Sản Phẩm Nhóm Sản Phẩm Số Công Bố Ngày Công Bố
Chanh Dây Sấy Dẻo Nông Sản Sấy / Trái Cây Sấy 03/IFOOD/2018 09/11/2018
Bản Tự Công Bố Sản Phẩm
Phiếu kết quả kiểm nghiệm